Kinn Thai Kotara

Location: Shop R3007, Zone K, Level 3, Westfield Kotara, Cnr Park Ave & Northcott Drive, Kotara, NSW

Designer: The Calabur